Устни преводи

Релена–92 предоставя услуги в областта на устните преводи: придружаване при бизнес срещи и преговори, съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори, различни търговски сделки и други специални случаи.
При устните преводи ролята, отговорността и компетентността на преводача са от изключителна важност, тъй като от него зависи колко успешна ще е комуникацията между двете страни.

Предлагаме следите видове устен превод:
Консекутивен превод – устен превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после го превежда. Той е подходящ при преговори и семинари, срещи, нотариални заверки, посещения на работни обекти и други.
Придружаване при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика.

Цените за устните преводи се изчисляват минимално на един час и след това на всеки започнати 20 минути, т.е. ангажимент до 60 минути се таксува като един час, ангажимент от 60 до 80 минути като час и една трета, от 80 до 120 минути като час и две трети и т. н. Всички други разходи за преводача (транспорт, разходи за нощувки, ако се налага и т. н.) се поемат от клиента.

Конкретни цени: Първи час – 40 лв, след това за всеки започнати 20 мин. – 12 лв за консекутивния и 10 лв за придружаване.