За медицински специалисти, занимаващи се с научноизследователска дейност

При преводите се съблюдават съответните терминология, стил и тон и се прави необходимото оформление.

Редактирането на съдържание представлява цялостно редактиране с цел да се подобрят разбираемостта на текста, стилът и съдържанието му, както и да се гарантира, че текстът не съдържа граматически, правописни и фактически грешки.  Оптимизират се структурата на изреченията и терминологията. Включва се и необходимото форматиране.

Езиковото редактиране включва корекция на граматически, правописни и други често срещани грешки.

Търсенето в литературата е съобразено с изискванията на клиента и може да включва проучване на съществуващите документи, отговори, основаващи се на доказателства, задълбочено проучване по дадена тема, изготвяне на списък от публикации – литературни източници, данни от най-новите научни изследвания, обобщение на резултати.