Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни в

„Релена-92” ЕООД

В сила от 23.05.2018 г.

Последно изменение: 18.07.2023 г.

„Релена-92” ЕООД, ЕИК 200712291, адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” 133, телефон 0885569036, имейл: info@relena92.com („Релена-92” или „Администраторът”), прилага във взаимоотношенията си с Клиентите следното:

Въведение

Извършвайки дейността си, „Релена-92” събира и обработва определена информация, между която и такава, представляваща лични данни. Тази информация може да се отнася за служители, клиенти, доставчици, контрагенти и други лица, с които Администраторът осъществява или желае да осъществи бизнес контакти.

Настоящата Политика има за цел да уреди начина за събиране, обработване и съхраняване на личните данни, на хартия или в електронна форма, в съответствие със законовите изисквания, а именно – разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаните нормативни документи  и Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или възможно да бъде идентифицирано физическо лице (например електронен адрес, име, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Чувствителни лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, са специална категория лични данни. „Релена-92” не обработва такава информация.

Единственият тип чувствителни данни, които обработваме, са данни за здравословното състояние. Това се случва, когато клиентът е физическо лице, което желае превод на медицински документи. В такива случаи ние молим субекта на данните да даде изрично съгласие за обработката на тези лични данни за целите на превода. Всички дружества, които желаят медицински преводи, съдържащи лични данни, трябва да ни предоставят файловете с деидентифицирана информация.

Администраторът на лични данни е запознат с принципите на GDPR и ги спазва: Това по-конкретно се състои в следното:

– личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

– личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

– личните данни съответстват и са ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

– личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;

– личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

– личните данни се обработват по начин, който гарантира разумно ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, като се прилагат подходящи технически или административни мерки.

Събиране и използване на лични данни

„Релена-92” събира лични данни, които са нужни на Дружеството, за да предоставя своите услуги и стоки. Освен за своите служители, Администраторът събира лични данни по отношение на следните категории лица:

– клиенти физически лица

– лица, представляващи дружествата, или лица за контакт в дружествата, с които Администраторът има или планира да има бизнес взаимоотношения;

– лица, които са заинтересовани от получаването на информационни услуги – информационен бюлетин, списание, електронни книги, справочници и др.

Заинтересованите лица се уведомяват за разпоредбите на настоящата Политика за събиране на лични данни предварително или в момента на предоставяне на данните. Администраторът предоставя информацията относно защитата на личните данни писмено или по друг начин, включително и с електронни средства. Ако лицето е поискало това, информацията може да бъде предоставена устно.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Релена-92” не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, така че да се гарантира високо ниво на защита. Личните данни, които са споделени с нас чрез нашия уебсайт, се съхраняват само за изпълнението на целта, за която са ни поверени.

Форма за контакт

При използване на формата за контакт на някой от сайтовете ни въведените лични данни (задължителен е единствено имейл адрес) ще бъдат обработвани единствено с цел отговор на запитването.

Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако родители и/или законови представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Релена-92”, е необходимо да се свържат с нас на посочените адреси, за да изтрием информацията в най-кратък срок.

Права на потребителите във връзка с личните данни

Потребителите, предоставили лични данни на „Релена-92”, имат следните възможности:

– право на достъп до обработваните данни;

– право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) – Всяко лице, чиито данни се обработват от Администратора, има правото да поиска от Администратора да изтрие личните му данни без ненужно забавяне, ако няма законови ограничения във връзка с това;

– право да искат коригиране на личните данни;

– право да възразяват срещу обработването на личните данни, когато са налице законови основания за това;

– право да оттеглят съгласието си за обработване на личните данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятат, че са нарушени правилата за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на тези права, когато заявките не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

Съхранение и унищожаване на личните данни

„Релена-92” съхранява личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква съхранение за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се унищожава окончателно.

Администраторът е задължен да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

– лицето оттегли своето съгласие за обработване на данните и няма други законови основания за обработването им;

– лицето възрази срещу обработването и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

Унищожаването на информацията (на хартиен или на електронен носител) се извършва своевременно посредством унищожаване на хартиените носители чрез шредиране, а информацията на електронен носител – чрез изтриване на съответните файлове.

„Бисквитки“

„Бисквитките“ (Cookies) са малки текстови файлове, които се записват на устройството на потребителя  при посещение на уебсайтове. „Бисквитките”, които използваме съдържат името на сайта, уникален идентификационен номер и срок на валидност. Те могат също да записват колко дълго остава потребителя на дадена страница, кои линкове натиска и други. Ние не използваме други  „бисквитки” освен описаните. „Бисквитките“ не могат да бъдат използвани за разкриване на самоличността на потребителя или лична информация.

Технически и организационни мерки за защита на данните

Защитата от неправомерен достъп, повреждане, изгубване, кражба и злоупотреба, разкриване, промяна или унищожаване на данните на хартия или на електронен носител се осигурява посредством технически и организационни мерки.

Нарушение на сигурността на личните данни

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия. Създава вътрешна организация за своевременно уведомяване на КЗЛД в срок до 72 часа от узнаването за нарушението.

Валидност и актуализиране на Политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна на настоящата Политика актуализираната Политика за защита на личните данни ще бъде публикувана своевременно на този уебсайт.